Publicaties raadplegen

 

Consultatie Rekenhof

Wenst u online de lijst van de mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend in 2019 (aangiftejaar 2020) te raadplegen van een mandataris of binnen een instelling?

Het Rekenhof publiceert de lijst van mandaten, ambten en beroepen van personen die in 2019, al dan niet gedurende het hele jaar, een mandaat of ambt hebben uitgeoefend op grond waarvan ze een mandatenlijst moeten indienen.

De website duidt ook aan dat de mandataris geen mandatenlijst en/of vermogensaangifte heeft ingediend.

Deze informatie kan via een zoekmotor worden geraadpleegd per mandataris of per instelling waarin een mandaat werd uitgeoefend. Ook de gegevens over de mandaten uitgeoefend in 2018 zijn beschikbaar.

Het Rekenhof publiceert eveneens de lijst van aangifteplichtigen die hun mandatenlijst niet hebben ingediend en de lijst van aangifteplichtigen die hun vermogensaangifte niet hebben ingediend.

Op deze lijsten worden de naam en voornaam van de mandatarissen vermeld, en de gemeente waar ze zijn gedomicilieerd.

De publicatie op de website van het Rekenhof betreft enkel de mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend in 2018 en 2019. De informatie betreffende de jaren 2004 tot 2017 is beschikbaar in het Belgisch Staatsblad.

Consultatie Belgisch Staatsblad

Wenst u de in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde lijst van mandaten, ambten en beroepen te raadplegen, of de lijsten van mandatarissen die in gebreke zijn gebleven met hun mandatenlijst en/of vermogensaangifte?

In het Belgisch Staatsblad wordt de lijst van mandaten, ambten en beroepen alfabetisch op naam van de mandataris gepubliceerd. Per mandataris worden eerst de mandaten weergegeven op grond waarvan een mandatenlijst moet worden gepubliceerd, dit in functie van een dalende belangrijkheid van die mandaten. Vervolgens komen alle overige mandaten, functies en beroepen van de betrokken mandataris in alfabetische volgorde per instelling.

De publicaties betreffende de mandaten, ambten en beroepen die zijn uitgeoefend in de voorgaande jaren, bevatten geen informatie met betrekking tot de vergoedingen.

Pers

Korte schets van de opdrachten en verantwoordelijkheden van zowel het Rekenhof als de mandatarissen bij het tot stand komen van deze publicatie en informatie over de controle van het Rekenhof en de personen die in gebreke zijn gebleven met hun aangifteplicht.

Concrete informatie over de gepubliceerde lijsten op 15 februari 2021.