Mandatenlijsten en vermogensaangiften

 

Voor de mandatarissen: De toepassing Regimand is afgesloten. Een geactualiseerde versie van het vademecum en de FAQ is beschikbaar op onze website.

Indien u zich nog niet in regel stelde met de toepasselijke mandatenwetgeving, kan u tot uiterlijk 15 januari 2022 een papieren mandatenlijst indienen en/of een vermogensaangifte (aangetekend met ontvangstvermelding) opsturen (adres: Naamsestraat 3 te 1000 Brussel).

Personen die hun verplichtingen te laat (d.i. na 15 november 2021) of niet nakomen, worden een geldboete opgelegd van 100 tot 1000 euro per inbreuk.

Personen die hun verplichtingen niet nakomen tegen 15 januari 2022 worden vermeld op de lijst van in gebreke gebleven personen die in het Belgisch Staatsblad en op de website van het Rekenhof gepubliceerd wordt.

Voor de informatieverstrekkers: De toepassing Regimand is afgesloten. Een geactualiseerde versie van het vademecum en de FAQ is beschikbaar op onze website.

U kan de griffie contacteren via het e-mailadres info.regimand@ccrek.be.

 
 

 

Openbare mandatarissen (parlementsleden, regeringsleden en de leidinggevenden van hun kabinetten, provinciegouverneurs, burgemeesters en schepenen, bestuurders van intercommunale verenigingen…) en leidinggevende ambtenaren bij de administraties en openbare instellingen moeten jaarlijks de lijst van hun mandaten, ambten en beroepen elektronisch meedelen aan het Rekenhof, evenals de aan die functies gekoppelde vergoeding (bruto jaarbedrag of grootteorde in vork).

Daarnaast moeten openbare mandatarissen en hoge ambtenaren in bepaalde gevallen een vermogensaangifte deponeren bij het Rekenhof, dat deze onder gesloten enveloppe bewaart.

Het Rekenhof publiceert jaarlijks de lijsten van mandaten, ambten en beroepen, en de lijst van personen die in gebreke zijn gebleven met hun mandatenlijst of hun vermogensaangifte op zijn website en in het Belgisch Staatsblad.