180e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2022 van het algemeen bestuur, de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen

algemene vergadering van 12 juli 2023

In het eerste deel van zijn 180e Boek onderzoekt het Rekenhof de rekeningen 2022 van het algemeen bestuur, de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA’s), de administratieve openbare instellingen (AOI’s) en de instellingen gelijkgesteld met AOI's. Het Rekenhof stelt vast dat enkele specifieke problemen werden verholpen maar dat de jaarrekening 2022 nog altijd geen getrouw beeld geeft van de financiële toestand en van het vermogen van het algemeen bestuur. Bij de boeking van de fiscale verrichtingen en de waardering van de activa van het algemeen bestuur (met name de materiële vaste activa, voorraden en liquide middelen) zijn immers nog afwijkingen van materieel belang vastgesteld. Het hof wijdt ook hoofdstukken aan de rekening van uitvoering van de begroting en aan de rekeningen van de AOI's en de ADBA's.

BESCHIKBARE DOCUMENTEN:

BIJLAGEN:

De pdf-documenten werden gedepersonaliseerd om privacy-redenen. De originele documenten zijn in het bezit van het Rekenhof.

 1. Algemene rekening van het algemeen bestuur
 2. FOD Kanselarij van de Eerste Minister
 3. FOD Beleid en Ondersteuning
 4. FOD Justitie
 5. FOD Binnenlandse Zaken
 6. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 7. Ministerie van Landsverdediging
 8. FOD Financiën
 9. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 10. FOD Sociale Zekerheid
 11. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
 12. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
 13. FOD Mobiliteit en Vervoer
 14. POD Maatschappelijke Integratie, Strijd tegen de armoede en Sociale economie
 15. POD Wetenschapsbeleid

VOORGAANDE / VOLGENDE PUBLICATIES:

VERWANTE PUBLICATIES: