Themas

Deze pagina toont publicaties die het Rekenhof heeft gerangschikt onder het thema 'Bestuurszaken'.

Klik op een thema om een andere selectie te maken.

 • 35e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • 35e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • 180e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2022 van het algemeen bestuur, de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen
  volledige fiche
 • Overheidsopdrachten in de federale administratie
  volledige fiche
 • Invoering van een continudienst bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen: opvolging 2021 en 2022 van de aanbevelingen
  volledige fiche
 • Instellingen van de nucleaire sector van de Staat - beheersing van de bestuurlijke risico’s: opvolging 2021 en 2022 van de aanbevelingen
  volledige fiche
 • 27e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • 34e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • 34e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Het door de Franse Gemeenschapscommissie ingericht onthaaltraject voor nieuwkomers – Tenuitvoerlegging en financiering
  volledige fiche
 • Het door het Waalse Gewest ingerichte integratietraject voor nieuwkomers – Tenuitvoerlegging en financiering
  volledige fiche
 • Overheidsopdrachten van Defensie – Regelmatigheid en goed beheer
  volledige fiche
 • Het beheer van de human resources van de autonome havens van het Waalse Gewest
  volledige fiche
 • 179e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2021 van het algemeen bestuur, de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen
  volledige fiche
 • Overheidsopdrachten in de federale administratie
  volledige fiche
 • 33e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • 26e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Internecontroleproces voor schuldvorderingsverklaringen ingediend door de leden van commissies die bijdragen tot de werking van de Waalse Overheidsdienst
  volledige fiche
 • Financiële analyse van de intercommunales die onder het toezicht staan van het Waals Gewest – Eerste driejaarlijks verslag over de rekeningen 2017 tot 2019
  volledige fiche
 • 178e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2020 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen
  volledige fiche
 • De interne controle bij het secundair deeltijds kunstonderwijs in de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • De overheidsopdrachten van het regionaal psychiatrisch centrum « Les Marronniers »
  volledige fiche
 • Processen geïmplementeerd door de directie voor mandatencontrole met toepassing van de Waalse decreten inzake governance
  volledige fiche
 • Overheidsopdrachten in de federale administratie - rechtmatigheidsonderzoeken
  volledige fiche
 • 25e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • 32e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • 32e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • Instellingen van de nucleaire sector van de Staat -Beheersing van de bestuurlijke risico’s
  volledige fiche
 • 177e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2019 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen
  volledige fiche
 • Administratieve vereenvoudiging -Werking van de DAV en uitvoering van het Federaal Actieplan
  volledige fiche
 • De tewerkstelling van werkzoekenden door de Forem
  volledige fiche
 • Beleid inzake de plaatsing van jongeren in overheidsinstellingen voor jeugdbescherming
  volledige fiche
 • De overheidsopdrachten van de Waalse vervoersoperator
  volledige fiche
 • Overheidsopdrachten en andere rechtmatigheidsonderzoeken in de federale administratie
  volledige fiche
 • 24e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • 31e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • 31e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Evaluatie van het beleid inzake daklozensteun in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche
 • De boeking en betaling van de wedden van de ambtenaren van de Waalse Overheidsdienst
  volledige fiche
 • Controleopdracht inzake de subsidies toegekend aan de vereniging voor Franstalige voetbalclubs ACFF
  volledige fiche
 • Interbestuurlijke verhoudingen tussen de Vlaamse overheid en de steden en gemeenten
  volledige fiche
 • 176e Boek - deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2018 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie en van de administratieve openbare instellingen
  volledige fiche
 • De financiële deelnemingen van het Waalse Gewest
  volledige fiche
 • Beleidsinstrument om te voorzien in de behoefte aan schoolplaatsen binnen het verplicht onderwijs van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Het beheer van het schoolvervoer voor leerlingen met zorgnoden in het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Subsidiëring van verenigingen voor hedendaagse beeldende kunst door de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • De culturele governance en de interne controle van subsidiëring bij het algemeen bestuur voor Cultuur
  volledige fiche
 • Het beleid van het Waals Gewest voor een betere woonkwaliteit
  volledige fiche
 • Implementering van de interne controle inzake subsidies bij de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Organisatie van een continudienst bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van de FOD Financiën (AADA)
  volledige fiche
 • 23e boek van het Rekenhof voorgelegd aan het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • 30e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • 30e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • Overheidsopdrachten en andere rechtmatigheidsonderzoeken in de federale administratie
  volledige fiche
 • Beleidsevaluatiecapaciteit van de federale overheidsdiensten
  volledige fiche
 • 29e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • 29e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • Waarborgen toegekend door het Waalse Gewest
  volledige fiche
 • 22e boek van het Rekenhof voorgelegd aan het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de verenigde vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Investeringssubsidies voor kerkgebouwen, vrijzinnigencentra en crematoria
  volledige fiche
 • Bedrijven voor vorming door arbeid, instellingen voor maatschappelijke integratie en inschakeling in het arbeidsproces, gewestelijke zendingen voor arbeidsmiddeling : financiering door het Waalse Gewest en door de Forem (de Waalse overheidsdienst voor tewerkstelling en opleiding)
  volledige fiche
 • Organisatie en beheer van de statutaire opdrachten van het Waals Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek
  volledige fiche
 • Opdrachten van de milieupolitie die in het Waals Gewest worden uitgevoerd door de repressie eenheid tegen vervuiling
  volledige fiche
 • Geschillenbeheer bij de thesaurie van de Waalse Overheidsdienst
  volledige fiche
 • Overheidsopdrachten en interne controle bij de departementen van de algemene administratie
  volledige fiche
 • 28e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • 28e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • Personeelsbesparingen bij de Vlaamse overheid
  volledige fiche
 • Financiering, door de Franse Gemeenschap, van de werkingskosten van inrichtingen van het leerplichtonderwijs
  volledige fiche
 • Het beheer van de verkeersbelasting in het Waals Gewest
  volledige fiche
 • 21e boek van het Rekenhof voorgelegd aan het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de verenigde vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Jongerenopvang in het kader van de jeugdzorg
  volledige fiche
 • 27e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • 26e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • 26e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • Interne controle van de uitgavencyclus en inventarisering van het roerende goederen bij het ministerie van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Kwaliteit van de statistieken van de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium
  volledige fiche
 • Topkaderfuncties bij de Vlaamse overheid
  volledige fiche
 • De digitalisering van overheidsopdrachten bij het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Het beheer van de inventarissen bij de Waalse Overheidsdienst
  volledige fiche
 • Raamcontracten door het Agentschap voor Facilitair Management
  volledige fiche
 • Tenuitvoerlegging van de delegatie inzake aanwervingen verleend aan de ambtenaren-generaal van het ministerie van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • De boekhoudsoftware van het Waals bestuur in het raam van de nieuwe overheidscomptabiliteit
  volledige fiche
 • 25e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • Personeelsplanning en bezoldiging van het militair personeel van Defensie
  volledige fiche
 • Toekenning en beheer van het gewaarborgd minimum bij overheidspensioenen
  volledige fiche
 • Brusselse Franstalige Dienst voor Personen met een Handicap – Controle van de rekeningen van de jaren 2008 tot en met 2010
  volledige fiche
 • 20e boek van het Rekenhof voorgelegd aan het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de verenigde vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Beheer van het ziekteverzuim bij federale ambtenaren
  volledige fiche
 • Financieel beheer van het vastgoed van de openbare instellingen van sociale zekerheid – KSZ, HZIV, HVW, FBZ, RIZIV, RKW, RVA, RSZ en RVP
  volledige fiche
 • Integriteitsbeleid in de federale belastingadministraties
  volledige fiche
 • Voorbereiding van de administratieve openbare instellingen, de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie en de staatsbedrijven op de boekhoudkundige verplichtingen van de comptabiliteitswet van 22 mei 2003
  volledige fiche
 • Cel Gelijke Kansen in Vlaanderen - Een onderzoek van de subsidiestromen
  volledige fiche
 • De financiering van de ziekenhuisinfrastructuur
  volledige fiche
 • Strategie en voorbeeldfunctie van het Waals Gewest inzake duurzame ontwikkeling - Stand van zaken
  volledige fiche
 • De rapportering over de uitvoering van de beheersovereenkomst met het Agentschap voor Binnenlands Bestuur
  volledige fiche
 • Controle van de rekeningen 2006 en 2007 van de Dienst Opleiding KMO
  volledige fiche
 • Controle van de rekeningen 2003 tot 2007 van het Centrum voor Functionele Revalidatie Étoile polaire
  volledige fiche
 • Brusselse Franstalige Dienst voor Personen met een Handicap – Controle van de rekeningen van de jaren 2005, 2006 en 2007
  volledige fiche
 • Rationeel energiegebruik in gebouwen - Beheer van de door het Energiefonds gefinancierde steun
  volledige fiche
 • Administratief beheer van de steun voor wetenschappelijk onderzoek
  volledige fiche
 • Personeelsplanning bij de Vlaamse overheid
  volledige fiche
 • Vlaams Stedenfonds: verdeling en besteding van de middelen
  volledige fiche
 • Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi (FOREM)
  volledige fiche
 • Publiek-private samenwerking bij de Vlaamse overheid
  volledige fiche
 • De administratieve informatica in het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Economische expansiesteun
  volledige fiche
 • Consultancyopdrachten gegund door de kabinetten
  volledige fiche
 • Onderzoek naar de toekenning van en het toezicht op de besteding van de gereglementeerde en facultatieve subsidies ten laste van de verordenende begroting van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Les aides à la promotion de l’emploi
  volledige fiche
 • De Franstalige Brusselse dienst voor gehandicapten
  volledige fiche
 • De diensten met afzonderlijk beheer van de directie-generaal verplicht onderwijs. Financiering, organisatie en interne controle
  volledige fiche
 • De uitbetaling van het onderwijzend personeel
  volledige fiche
 • De investeringspremies in het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het gebruik van convenants in de Vlaamse Gemeenschap
  volledige fiche
 • De inning van het kijk- en luistergeld in de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • De strategische demarche van het Waals bestuur van de Autosnelwegen en Wegen
  volledige fiche
 • Auditrapport van het Rekenhof over het onderzoek naar de beheersovereenkomsten met de Vlaamse openbare instellingen
  volledige fiche