Vacatures


Loopbaanperspectieven

Men kan slechts statutair personeelslid van het Rekenhof worden nadat men is geslaagd voor een vergelijkend wervingsexamen. Dergelijke examens worden periodiek georganiseerd. Geslaagde kandidaten die niet onmiddellijk in dienst worden geroepen, worden in een wervingsreserve opgenomen.

De personeelsleden worden tewerkgesteld in niveau A (leidende ambtenaren, auditeurs, vertalers en informatici), niveau B (controleurs, programmeurs en technici) of de niveau’s C en D.

Bij de aanvang van hun loopbaan moeten de personeelsleden van niveau A een stage van twee jaar doorlopen. In de andere niveaus duurt de stage één jaar. De personeelsleden worden in vast verband benoemd als hun stage een gunstig verloop heeft gekend. De bevorderingen tot de opeenvolgende graden binnen eenzelfde niveau worden toegekend na telkens zes jaar graadanciënniteit, op grond van een evaluatie van de verdiensten en bekwaamheden van het personeelslid. Binnen de door het Rekenhof vastgestelde voorwaarden kunnen de personeelsleden van niveau A zich kandidaat stellen voor bevordering tot een leidend ambt (eerste-auditeur-revisor, eerste-auditeur-directeur).


Lopende wervingsprocedures

Het Rekenhof organiseert, in samenwerking met SELOR, twee vergelijkende wervingsexamens:


Financiële audit

Het Rekenhof organiseert, in samenwerking met Selor, een vergelijkend examen met het oog op het aanleggen van een wervingsreserve en de aanwerving van 8 Nederlandstalige financieel auditors (graad: adjunct-auditeur).

De auditeurs zullen voornamelijk de openbare instellingen en andere overheden (federale overheidsdiensten, departementen van de Vlaamse Overheid, Ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en provincies) financieel controleren.

Ze onderzoeken de rekeningen van die instellingen en overheden. Ze gaan na of ze juist, betrouwbaar en volledig zijn, rekening houdende met de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften. Ook onderzoeken ze bij een financiële controle hoe de organisatie via het intern controlesysteem haar activiteiten organiseert en beheerst.

Verder kunnen de auditeurs ook worden belast met begrotingsonderzoeken, onderzoeken van het boekhoudsysteem, de analyse van wetten en decreten met een financiële inslag en met financieel-thematische audits.


Toelatingsvoorwaarden

 • een diploma van master/licentiaat uit het studiegebied "economische en toegepaste economische wetenschappen" of "handelswetenschappen en bedrijfskunde";
 • ten minste 2 jaar ervaring in financiële audit of accountancy hebben opgedaan in een bedrijfsrevisoren- , audit- of consultancykantoor, een interne auditafdeling of een financieel departement uit de privé- of de overheidssector. Deze dient volledig te zijn verworven in de periode vanaf 1 januari 2012.

Aanbod

 • een statutaire tewerkstelling in een afwisselende functie ten dienste van de maatschappij;
 • een minimum bruto maandwedde van 5.350,12 euro (verhoogd naargelang van uw ervaring);
 • maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, extralegale kinderbijslag, vergoeding woon-werkverkeer, telewerkvergoeding;
 • een evenwichtige balans werk-privé: 36 dagen jaarlijks vakantieverlof, 37 uur/week binnen een systeem van plaats- en tijdsonafhankelijk werken: telewerk tot 4 dagen/week gecombineerd met een periodieke aanwezigheid op kantoor;
 • ruime, permanente opleidings- en bijscholingsmogelijkheden;
 • centrale ligging te Brussel, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.

Meer info

Het examenreglement (met gedetailleerde functiebeschrijving en profiel, toelatingsvoorwaarden, arbeidsvoorwaarden en selectieprocedure) vindt u hieronder

( pdf ) Examenreglement


Inschrijvingsprocedure en praktische informatie

De inschrijvingen werden afgesloten op 20 oktober 2022

De eerste testen van het wervingsexamen vinden plaats op zaterdag 19 november 2022 (volledige dag - enig mogelijke datum).

 


HR-beleidsmedewerker

Het Rekenhof organiseert, in samenwerking met SELOR, een vergelijkend examen met het oog op de aanwerving van één Nederlandstalige (m/v/x) HR-beleidsmedewerker (niveau A) met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur voor een periode van twee jaar. Na evaluatie kan deze overeenkomst mogelijk worden verlengd.


Functiebeschrijving

Aan de HR-beleidsmedewerker zal worden gevraagd zijn expertise ter beschikking te stellen ter ondersteuning van de volgende drie assen:

 • het verder ontwikkelen en implementeren van het personeels- en organisatiebeleid, inzonderheid bij de uitwerking van het strategisch plan, zijnde investeren in de competenties van zijn medewerkers om meer knowhow te waarborgen;
 • de organisatie en in het bijzonder de leidend ambtenaren bijstaan bij de implementatie van de nieuwe werkorganisatie van het Rekenhof;
 • de levenskwaliteit op het werk verder verbeteren, in het bijzonder op het vlak van de arbeidsomstandigheden, het welzijn op het werk en de motivatie van het personeel, onder meer door het uitvoeren en opvolgen van tevredenheidsonderzoeken.


Profiel

Een HR-beleidsmedewerker:

 • beschikt over een grondige kennis in het domein van human resources en projectbeheer, evenals VTO (Vorming Training en Opleiding) en competentiemanagement;
 • beheerst de professionele normen en de technieken inzake informatie en communicatie.

Een HR-beleidsmedewerker ontwikkelt de volgende technische competenties:

 • een goede kennis van de activiteiten en de structuur van het Rekenhof en van de institutionele context ervan;
 • vaardigheden om in een tweetalige omgeving te werken;
 • vlotte computervaardigheden.

Een (passieve) kennis van het Frans is een meerwaarde.


Toelatingsvoorwaarden

 • houder zijn van een diploma van master in de psychologische wetenschappen (met specialiteit bedrijfspsychologie en personeelsbeleid);
 • EN ten minste 2 jaar relevante beroepservaring in het domein van human resources en projectbeheer; deze ervaring dient volledig te zijn verworven in de periode vanaf 1 januari 2013.

of

 • houder zijn van een ander masterdiploma;
 • EN ten minste 4 jaar relevante beroepservaring in het domein van human resources en projectbeheer; deze ervaring dient volledig te zijn verworven in de periode vanaf 1 januari 2013.

Aanbod

 • een contractuele tewerkstelling voor een bepaalde duur van twee jaar (na evaluatie mogelijkheid tot verlenging) in een maatschappelijk zinvolle, afwisselende functie;
 • een minimum bruto maandwedde van 5.350,12 euro (verhoogd naargelang van uw ervaring);
 • maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, extra-legale kinderbijslag, vergoeding woon-werkverkeer, telewerkvergoeding;
 • een evenwichtige balans werk-privé: 36 dagen jaarlijks vakantieverlof, 37 uur/week binnen een systeem van plaats- en tijdsonafhankelijk werken: telewerk tot 4 dagen per week, gecombineerd met een periodieke aanwezigheid op kantoor;
 • ruime, permanente opleidings- en bijscholingsmogelijkheden;
 • centrale ligging te Brussel, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.

Meer info

Het examenreglement (met gedetailleerde functiebeschrijving en profiel, toelatingsvoorwaarden, arbeidsvoorwaarden en selectieprocedure) en het inschrijvingsformulier vindt u hieronder

( pdf ) Examenreglement
( pdf , doc , odt ) Inschrijvingsformulier


Inschrijvingsprocedure en praktische informatie

Inschrijven kan enkel door middel van bovenstaand inschrijvingsformulier.

Het inschrijvingsformulier, de kopie van het diploma en de eventuele andere documenten moeten via e-mail worden overgezonden naar het volgende adres: vacatures@ccrek.be met als onderwerp "2022/HR-Beleidsmedewerker".

Bij inschrijving zal een ontvangstmelding worden bezorgd per e-mail.

De uiterste inschrijvingsdatum is 31 oktober 2022 (datum e-mail).
De eerste testen van het wervingsexamen vinden plaats op zaterdag 3 december 2022 (enig mogelijke datum).
De aanwerving van één contractuele HR-beleidsmedewerker is gepland begin 2023.

 


Thematische audit

Het Rekenhof organiseert, in samenwerking met Selor, een vergelijkend examen met het oog op het aanleggen van een wervingsreserve en de aanwerving van 4 Nederlandstalige thematisch auditors (wettigheids- en regelmatigheidsonderzoek) (graad: adjunct-auditeur).

De thematische auditor zal in de eerste plaats wettigheids- en regelmatigheidsonderzoek uitvoeren. Dit omvat bijvoorbeeld de correcte toepassing van het publiek recht, de regels inzake bevoegdheidsverdeling, de werking van publieke instellingen, het federale personeelsstatuut, en/of de belangrijkste wet- en regelgeving i.v.m. sociale zekerheid (o.a. pensioenreglementering, werkloosheidsreglementering, zelfstandigenstatuut, …).

Als onderdeel van de pijler “Thematische audit” kan hij ook belast worden met de controle op de goede besteding van de overheidsgelden.

Via adequate en onpartijdige informatie aan de parlementaire vergaderingen beogen de onderzoeksresultaten bij te dragen tot de verbetering van de werking van het openbare bestuur.


Toelatingsvoorwaarden

 • een diploma van master/licentiaat;
 • de Belgische nationaliteit bezitten.

Aanbod

 • een statutaire tewerkstelling in een afwisselende functie ten dienste van de maatschappij;
 • een minimum bruto maandwedde van 5.350,12 euro (verhoogd naargelang van uw ervaring);
 • maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, aanvullende toelage voor schoolgaande kinderen, vergoeding woon-werkverkeer, telewerkvergoeding;
 • een evenwichtige balans werk-privé: 36 dagen jaarlijks vakantieverlof, 37 uur/week binnen een systeem van plaats- en tijdsonafhankelijk werken: telewerk tot 4 dagen/week gecombineerd met een periodieke aanwezigheid op kantoor;
 • ruime, permanente opleidings- en bijscholingsmogelijkheden;
 • centrale ligging te Brussel, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.

Meer info

Het examenreglement (met gedetailleerde functiebeschrijving en profiel, toelatingsvoorwaarden, arbeidsvoorwaarden en selectieprocedure) en het inschrijvingsformulier vindt u hieronder:

( pdf ) Examenreglement
( pdf , doc , odt ) Inschrijvingsformulier


Inschrijvingsprocedure en praktische informatie

Inschrijven kan enkel door middel van bovenstaand inschrijvingsformulier.

Het inschrijvingsformulier, de kopie (scan) van uw diploma en de eventuele andere documenten moeten via e-mail worden overgezonden naar volgend adres: vacatures@ccrek.be met als onderwerp “2022/THEMATISCHE AUDIT”.

Bij inschrijving zal een ontvangstmelding worden bezorgd per e-mail.

De uiterste inschrijvingsdatum is 14 november 2022 (datum e-mail).
De eerste testen van het wervingsexamen vinden plaats op zaterdag 26 november 2022 (volledige dag - enig mogelijke datum).

 

Wervingsexamens voor Franstalige personeelsleden